Cephalosporins

CEFIXAIN AZ TABS

CEFIXAIN DRY SYP

CEFIXAIN DT TABS

CEFIXAIN O TABS

CEFIXAIN TABS

CEFIXAIN LB TABS

CEFROX 500 TABS

CEFROX 250 TABS

CEPHAXAIN DT 250 TABS

CEPHAXAIN 250 CAPS

CEPHAXAIN 500 CAPS

CEPHAXAIN 500 TABS

CEPHAXAIN DRY SYP

CEZEN 100 DT TABS

CEZEN 200 DT TABS

CEZEN DRY SYP

CEZEN DRY SYP

CEZEN PLUS DRY SYP (SWFI)

CEZEN PLUS TABS

//